REGULAMIN VII CROSS BŁĘDOWA


I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej.

II. CEL
1. Bieg odbywa się w ramach obchodów „105 urodzin Miasta Dąbrowa Górnicza”.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i rekreacji.
3. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów Błędowa.


III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 29 maja 2021r. na terenie Dąbrowy Górniczej - Błędów.
2. Start nastąpi o godz. 11:00 przy Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej
„Eurocamping” w Błędowie.
3. Meta znajduje się w tym samym miejscu co Start.
4. Trasa liczy ok. 10 km.
5. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry: od 1 do 9.
6. Za kolumną biegaczy będzie jechać quad wraz z zespołem ratowniczym.
7. Trasa biegu jest wymagająca i prowadzi terenem piaszczystym, błotnistym, a także znajduje się na niej przejście przez rzekę.

IV. UCZESTNICTWO
1. Ustala się limit zawodników – 175 osób. Z chwilą wcześniejszego osiągnięcia limitu tj. 175 osób przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone i nie będą przyjmowane dalsze zgłoszenia i wpłaty.
2. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich biegaczy którzy:
- zgłosili swój start do 27.05.2021r.,
- uiścili opłatę startową do 27.05.2021r.,
- najpóźniej dnia 29 maja 2021 r. ukończą 18 lat,
- podpisali w Biurze Zawodów formularz o: zapoznaniu z regulaminem, braku przeciwskazań zdrowotnych do startu w biegu oraz o ochronie danych osobowych.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas, której musza posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zameldowania.
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów dnia 29.05.2021r. w godz. 9:00 – 10:30 na terenie ,,Eurocampingu” Błędów.
5. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zobligowani są do przestrzegania obowiązujących wytycznych dot. zasad higieny i bezpieczeństwa zawartych na obiekcie „Eurocamping” Błędów.
6. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym na podstawie czasów brutto.
8. Chip należy przytwierdzić do sznurowadła prawego lub lewego buta, tak aby znajdował się na wysokości kostki, chip jest zwrotny.
9. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

V. ZGŁOSZENIA
1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych www.csir.pl lub www.timing4u.pl do 27 maja 2021 roku. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia elektroniczne i opłaty startowe do biegu, a rejestracja zostanie wyłączona. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków finansowych na konto Organizatora. W przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników tj. 175 osób do dnia 27.05.2021r., dopuszczona zostanie rejestracja i możliwość opłaty w Biurze Zawodów 29.05.2021r. w godz.9:00 – 10:30 na miejscu zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania wpłat i zgłoszeń w Biurze Zawodów podczas weryfikacji uczestników tj. 29.05.2021r. tylko i wyłącznie w przypadku braku w/w osiągnięcia limitu.
3. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej -
40 PLN do dnia 27.05.2021r.
4. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.
Getin Noble Bank SA O/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 z dopiskiem - „opłata startowa Cross Błędowa” i podaniem imienia i nazwiska osoby startującej.
5. Po dokonaniu opłaty startowej do dnia 27.05.2021r. zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej uczestników Crossu Błędowa.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.

8. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
9. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, wodę na trasie i na mecie biegu, pamiątkowy medal po ukończonym biegu, posiłek regeneracyjny po biegu.
10. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane oraz wydawane w późniejszym terminie.

VI. KLASYFIKACJE
1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
- generalna mężczyzn,
- generalna kobiet,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

KOBIETY:                           MĘŻCZYŹNI:
K – 20: 18 – 29 lat              M – 20: 18 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat              M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 i starsze            M – 40: 40 – 49 lat
                                              M – 50: 50 i starsi

2. Utworzenie danej kategorii wiekowej możliwe jest tylko w przypadku zapisania się minimum 3 osób do danej kategorii.
3. W przypadku ilości zawodników poniżej 3 osób, uczestnicy zostaną zakwalifikowani do młodszej kategorii.

VII. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej przyznane zostaną karty podarunkowe oraz statuetki za miejsca I, II, III
2. W klasyfikacji wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca I,II,III.
3. Nagrody otrzymają również:
- najstarsza uczestniczka,
- najstarszy uczestnik,
- dąbrowianka, która jako pierwsza ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),
- dąbrowianin, który jako pierwszy ukończy bieg (wg. wydania dokumentu przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza),
4. Protesty dotyczące wyników przyjmowane są w Biurze Zawodów do 15 minut po zamieszczeniu wyników na tablicy ogłoszeń w dniu 29.05.2021r.
5. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.


VIII. IMPREZA TOWARZYSZĄCA DLA DZIECI

1. W ramach „VII Crossu Błędowa” odbędzie się „Mini Cross dla dzieci”.
2. Data: 29.05.2021r., godz. 11:05.
3. Miejsce: „Eurocamping Błędów”.
4. Trasa: ok. 500 m po ścieżkach i duktach leśnych.
5. Start i Meta umiejscowione będą tak jak w „Crossie Błędowa” w tym samym miejscu.
6. Zapisy: w Biurze Zawodów 29.05.2021r. w godz. 9:00 - 10:30 na terenie „Eurocampingu” Błędów.
7. Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
8. Organizator wprowadza limit 75 uczestników.
9. W zawodach nie będą nagradzani najlepsi, a na mecie każdy uczestnik otrzyma medal oraz pamiątkowy gadżet.
10. Po zakończonym biegu wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.
11. Udział w biegu jest bezpłatny, jednak obowiązkowe jest zgłoszenie dziecka i podpisanie stosownych zgód przez prawnego opiekuna w Biurze Zawodów.
12. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
13. Kolejność startów zostanie ogłoszona po zamknięciu zapisów.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29
reprezentowane przez Dyrektora.
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10 wew. 125.
3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, kategoria wiekowa, wizerunek, płeć, numer telefonu, adres mailowy przetwarzane są w celu:
• rejestracji uczestników,
• wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców,
• prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
• prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego,
• przyznania i wydania nagród,
• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
• statystycznym Organizatora.
na podstawie umowy (zgłoszenia do turnieju), art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia.
Dane w zakresie wizerunku przetwarzane są w celu marketingowym i promocyjnym Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na portalach społecznościowych należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum Sportu i Rekreacji - przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Uczestnik posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
3. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni przez organizatora.

4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu „Eurocamping Błędów” w Dąbrowie Górniczej, a także zasad higieny zamieszczonych na obiekcie i w regulaminie turnieju.
5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną.
6. W przypadku zmiany obostrzeń dot. funkcjonowania obiektów sportowych oraz organizacji wydarzeń sportowych w czasie pandemii, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników.
7. W Biurze Zawodów będzie przygotowany również depozyt, ale za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie odpowiada.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy osobnym komunikatem.
9. Informacjami z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowej www.csir.pl oraz www.timing4u.pl
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego.

Wyświetleń: 3157

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ