R E G U L A M I N

HARPAGAŃSKA CROSSOWA DYCHA
Bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie ok. 9.5 km

Sosnowiec, 19 września 2021 r.

 

I. ORGANIZATORZY

1.Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
2.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

II. CEL
1.Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako zdrowych oraz prostych form sportu i wypoczynku,
2.Promocja Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec,
3.Promocja Miasta Sosnowiec.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA
1.Termin to: 19 września 2021 (niedziela).
2.Start biegu odbędzie się o godz. 10:00 brama główna Stadonu Ludowego.
3.Start marszu odbędzie się o godz. 10:00 brama główna Stadonu Ludowego.
4.Meta biegu i marszu Nordic Walking: brama główna Stadonu Ludowego.
5.Trasa przebiegać będzie scieżkami na terenie parku Stawiki oraz parku Tysiąclecia.
6. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez osoby wyznaczone do kierowania biegaczy.
7.Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
8.Limit czasu biegu i Nordic Walking 120 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
9.Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania z przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
10.Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parku Stawiki, przy bramie głównej Stadionu Ludowego:
- niedziela 19 września 2021 r. w godz. 7.00 – 9.30

11.Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

12.Program szczegółowy w dniu imprezy:
godz. 7:00 - otwarcie biura zawodów,
godz. 9:30 - zamknięcie biura zawodów,
godz. 9:50 - powitanie zawodników na linii startu,
godz. 10:00 - start biegu,
godz. 10.10 - start marszu Nordic Walking,
godz. 12:00 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu oraz marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach wiekowych,
godz. 14:00 - zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO
1.Bieg i marsz Nordic Walking mają charakter otwarty i będą prowadzone w duchu fair play.
2.Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 19 września 2021 roku ukończą 16 lat. Niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
3.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, w dniu startu w godz. od 7:00 do 9:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
4.Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
5.Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
6.Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
7.Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu oraz marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
8.Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
9.Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu Nordic Walking.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
11.Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12.Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu Nordic Walking, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
13.Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
14.W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu lub marszu Nordic Walking w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
15. Ze względu na panującą pandemię bieg może zostać zorganizowany w formie wirtualnej (wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej i od panujących obostrzeń).W przypadku zmiany wydarzenia na wirtualne organizator zobowiązuje się do wysłania pakietu (koszulki i medalu) na adres podany w formularzu (dotyczy osób opłaconych w terminie podanym w punkcie 3, rozdział V). Koszt wysyłki organizator pokrywa tylko raz w razie nieodebrania pakietu od kuriera/poczty uczestnik może poprosić o ponowne wysłanie po uiszczeniu opłaty w wysokości 20zł.
16.. Medale i koszulki zostaną wykorzystane z biegu, który miał odbyć się w 2020 roku. Widnieje na nich data 2020 i organizator ma nadzieję, że nareszcie uda się wam pięknie zaprezentować w naszym motywie "bieganie mamy w genach"


V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl
1.W biegu i marszu NW obowiązuje limit do 350 opłaconych uczestników łącznie.
2.Dla osób które nie zadeklarowały się do udziału w edycji wirtualnej, nie poprosiły o zwrot lub wysyłke pakietu opłata startowa zostanie przepisane po wyrażenie chęci uczestnictwa poprzez rejestrację w portalu zapisów.
3.Zapisy rozpoczynają się w dniu 13.08.2021 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 13.09.2021 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu lub marszu Nordic Walking w terminie wcześniejszym).
4.Organizator rozważa zwiększenie limitu uczestników do 400 osób.. Dla uczestników w zwiększonym limicie nie będzie przewidziana pamiątkowa koszulka - lecz tylko medal
5.Każdy uczestnik biegu dokonuje opłaty startowej (dokonując opłaty przelewem należy pamiętać, że liczy się data księgowania na koncie organizatora, ostatnia aktualizacja księgowania opłat następuje w dzień roboczy o godz. 18.00) – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWÓW NA RACHUNEK.

BIEG 10 KM i MARSZ Nordic Walking

60 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2021 roku do godz. 23:59.

70 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty w biurze zawodów, jeśli limit uczestników nie został wyczerpany
4.Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej
5.Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej
6.Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku
7.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora.
8.Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
9.Opłatę należy wnosić za pomocą systemu wpłat automatycznych poprzez stronę zapisów lub na
konto bankowe:
Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
ul. Plac Kościuszki 5, 41-200 Sosnowiec,
nr rachunku: 69 1750 0012 0000 0000 2317 3228

W tytule przelewu należy wpisać:
6.
IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „BIEG 10 KM”. lub
7.
IMIĘ, NAZWISKO, ROK URODZENIA oraz dopisek „MARSZ Nordic Walking”

10.Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email: dycha2020@harpagansosnowiec.pl


VI. KLASYFIKACJE

Harpagańska Crossowa Dycha – bieg i marsz Nordic Walking na ok 9.5km

– OPEN mężczyzn,
– OPEN kobiet,
– DRUŻYNOWA – drużyna składa się z trzech zawodników w tym przynajmniej jednej kobiety.

 

 

Harpagańska Crossowa Dycha –marsz Nordic Walking na ok 9.5km

– OPEN mężczyzn,
– OPEN kobiet,

1. Organizator ma prawo do wprowadzania dodatkowych klasyfikacji podczas biegu osobnym regulaminem.

VII. NAGRODY

1.Każdy zawodnik, który ukończył bieg i marsz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
2.Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn oraz drużynowej zostaną uhonorowane pucharami.
3.Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja marsz nordic walking - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn oraz drużynowej zostaną uhonorowane pucharami
4.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

1.Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
2.Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie biegu. W przypadku nie zastosowania się zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
3.Podczas biegu i marszu Nordic Walking zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki
4.Uczestników biegu i marszu Nordic Walking obowiązuje estetyczny ubiór.
5.Organizator zapewnia depozyt.
6.Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
7.Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
8.Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
9.Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów.
10.Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
11.Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
12.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
13.Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
14.Uczestnik biegu i marszu Nordic Walking, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1.Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu Plac Kościuszki 5 (nr skrzynki 31), 41-200 Sosnowiec
Adres email do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych:
rodo@harpagansosnowiec.pl

2.Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3.Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika biegu 7 Harpagańskiej Dychy.

4.Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu (np. firma hostingowa).
5.Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6.Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą.
Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

7.Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

8.Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9.Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.


DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

STOWARZYSZENIE HARPAGAN SOSNOWIEC

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec
email: dycha2020@harpagansosnowiec.pl
Prezes
Mariusz Bijak

 

Wyświetleń: 7628

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ