REGULAMIN  II  MARATON  MTB  ,,Lisim Tropem”

 

 

CEL IMPREZY

- Upowszechnianie jazdy na rowerze jako jednej z dyscyplin sportu w Naszym Klubie

- Propagowanie  zdrowej rywalizacji sportowej wśród uczestników

- Aktywne, wspólne spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych

- Zachęcanie do dbania o czystość w Naszych lasach

- Integracja środowiska lokalnego

NAZWA IMPREZY I KLASYFIKACJE

 • NAZWA:

- II Maraton MTB Lisim Tropem

 • KLASYFIKACJE:

- OPEN miejsca  1-3 na dystansie MEGA i MINI wśród kobiet i mężczyzn

- KATEGORIE WIEKOWE miejsca 1-3 na każdym dystansie w poszczególnych kategoriach

- DRUŻYNÓWKA miejsca 1-3 na dystansach MEGA i MINI

ORGANIZATOR

Klub Sportowy: Team MX Skórcz

Gospodarze:

- Lasy Państwowe/Nadleśnictwo Lubichowo

- Miasto i Gmina Skórcz

TERMIN I MIEJSCE

19 czerwiec 2022 – Skórcz/ ul. Ogrodowa 7

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania specjalnego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem portalu ELEKTRONICZNE ZAPISY (lub w dniu zawodów jeżeli będą wolne miejsca) oraz do uiszczenia opłaty za start
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi akceptując REGULAMIN ZAWODÓW podczas zapisów elektronicznych bądź też w BIURZE ZAWODÓW.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika w dniu odbioru pakietu
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Brak kasku sztywnego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Nie ma ograniczeń sprzętowych dla żadnej z kategorii wiekowej i dystansu.Podczas zapisów do Imprezy zawodnik ma obowiązek wybrania dystansu, w którym będzie chciał uczestniczyć.

OPŁATY STARTOWE

 1. Wysokość wpisowego za start w Maraton MTB Lisim Tropem 2020 uzależniona jest od terminu wpłaty:
 • CZŁONKOWIE TEAM MX SKÓRCZ zwolnieni są z opłaty startowej
 • MEGA i MINI:
 • 60 zł – dystans MINI i MEGA – do końca kwietnia.
 • 70 zł – dystans MINI i MEGA – do końca maja.
 • Po dniu 31 maja zapisy tylko w biurze zawodów (jeżeli będą wolne miejsca) a płatność będzie możliwa wyłącznie w formie gotówkowej w dniu startu (Biuro Zawodów) i wynosić będzie 100 zł na obu dystansach. Zapisani przed upływem zapisów elektronicznych a nie opłaceni (zostaną skreśleni z listy) i nie mają pierwszeństwa do zapisów w dniu zawodów.
 • Zapisany zawodnik a nie opłacony w przypadku końca zapisów internetowych(tj. po 31 maja) zostaje usunięty z listy.
 1. Opłata startowa może być dokonana w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych na konto wskazane przez Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Przyjęci będą ci uczestnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie wskazanym przez Organizatora.
 3. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
 4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto wskazane przez Organizatora nie podlegają zwrotowi.

POMIAR CZASU

 1. Podczas Maratonu MTB Lisim Tropem będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu na wszystkich dystansach prowadzony przez firmę GOOD TIME
 2. Każdy zawodnik startujący na dystansach MINI i MEGA zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego.
 3. Brak kompletnych numerów startowych lub umocowanie ich w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika.

PROGRAM ZAWODÓW

07:30-10:30 –BIURO ZAWODÓW

11:00 – START DYSTANS MEGA

11:10 – START DYSTANSU MINI

11:30-15:00 – ATRAKCJE DLA KIBICÓW i ZAWODNIKÓW

15:00 – KONIEC ZMAGAŃ NA TRASIE MARATONU LISIM TROPEM

15:30 - DEKORACJA ZAWODNIKÓW.

 

DYSTANSE

MINI około 28km

MEGA około 55km 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości poszczególnych dystansów, o czym zawodnicy będą na bieżąco informowani.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. Impreza zostanie przeprowadzona na leśnych trasach Borów Tucholskich, zgodnie z mapami tras, udostępnionymi na stronie internetowej klubu Team MX Skórcz bądź też w wydarzeniu II MARATON MTB Lisim Tropem 2022r
 2. Trasa będzie odpowiednio oznakowana i zabezpieczona.
 3. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 4. Na trasie maratonu będą znajdowały się strefy bufetowe zgodnie z oznaczeniami na mapie.
 5. Limit czasu:
 • MINI 3godziny
 • MEGA 4 godziny
 • Limit czasu wjazdu na drugą pętle to 2.5 godziny od startu dystansu MEGA
 1. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny15:00 nie zostanie sklasyfikowany i ma obowiązek poinformować Organizatora o tym fakcie.

 ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE

 1. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą maratonu, zarówno na mapie jak i w plenerze. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu i zaliczeniu wyników jako końcowych z ostatniego punktu kontrolnego (maty) lub doliczyć czas karny tym zawodnikom, którzy skorzystali ze skrótu.
 2. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 3. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. (Będą oznaczone takie miejsca)
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 5. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
 6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

RUCH DROGOWY

 1. Uczestnicy Maratonu MTB Lisim Tropem poruszają się po trasie zawodów na normalnych zasadach ruchu drogowego, przy nieograniczonym ruchu drogowym z wyjątkiem miejsc nadzorowanych przez Policjantów Ruchu Drogowego / Osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. \
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 4. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

KATEGORIE WIEKOWE

 1. Podczas II Maratonu MTB Lisim Śladem 2022 obowiązywać będą następujące kategorie wiekowe: 

Dystans MEGA

 • Kategoria M1 i K1 - od 17lat do 19 lat (rok ur. 2005-2003),
 • Kategoria M2 i K2 - od 20 do 29 lat (rok ur. 2002-1993),
 • Kategoria M3 i K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1992-1983),
 • Kategoria M4 i K4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1982-73),
 • Kategoria M5 i K5 - od 50 (rok ur. 1972 i STARSI),

Dystans MINI

 • Kategoria M1 i K1 - od 15lat do 19 lat (rok ur. 2007-2003),
 • Kategoria M2 i K2 - od 20 do 29 lat (rok ur. 2002-1993),
 • Kategoria M3 i K3 - od 30 do 39 lat (rok ur. 1992-1983),
 • Kategoria M4 i K4 - od 40 do 49 lat (rok ur. 1982-1973),
 • Kategoria M5 i K5 - od 50 (rok ur. 1972 i STARSI),
 1. Na dystansie MEGA nie mogą startować uczestnicy poniżej 17 roku życia zaś na dystansie MINI nie mogą startować zawodniczki i zawodnicy poniżej 15 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a w klasyfikacji maratonu.

START  WYŚCIGU

 1. Podczas startu do zawodów uczestnicy mają obowiązek ustawić się w swoich sektorach, zależnie od wybranego dystansu trasy.

NAGRODY

 • Zwycięzcy Maratonu MTB Lisim Tropem w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki. Każdy zawodnik  na mecie zawodów otrzyma pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 
 • Nagrody rzeczowe w kategorii OPEN na dystansie MEGA  (osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn): Miejsca 1-3
 • Nagrody rzeczowe w kategorii OPEN na dystansie MINI (osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn): Miejsca 1-3
 • Miejsca OPEN i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

 

KARY

 1. Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:
 • upomnienie uczestnika
 • doliczenie czasu karnego
 • oraz dyskwalifikacja uczestnika

UWAGI

 1. Uwagi odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.
 2. Uwagi dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć, nagrań audio i video wykonanych podczas trwania imprezy.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika imprezy podczas publikacji zdjęć i nagrań w prasie, Internecie , radio i telewizji.

3.Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów imprezy sportowej Maratonu MTB Lisim Tropem. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (RODO)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe.
 4. Limit wynosi 250 uczestników na WSZYSTKICH dystansach tj.: MEGA i MINI

Wyświetleń: 6887

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ