REGULAMIN

OLKUSKI BIEG ULICZNY V SREBRNA DZIESIĄTKA

Olkusz, 17 września 2022

 • 1

Organizatorem biegu jest: Stowarzyszenie Olkuszbiega, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu oraz Urzęd Miasta i Gminy Olkusz.,

 • 2

Cele biegu:

 1. Aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 2. Promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Promocja Miasta i Gminy Olkusz.
 4. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
 • 3
 1. Bieg odbędzie się 17 września 2022 roku, start biegu o godz. 16:00.
 2. Długość trasy 10 km (bieg główny) i 5 km (bieg rekreacyjny) - do wyboru przez uczestnika.
 3. Start i meta biegu będą się znajdować na Rynku w Olkuszu.
 4. Trasa przebiegać będzie ulicami o nawierzchni asfaltowej i częściowo brukowej.
 5. Trasa biegu na 10 km obejmuje 2 pętle po 5 km i będzie oznakowana co 1 km, pomiar międzyczasu na 5 km.
 6. Pomiar czasu w systemie chipowym (chipy zwrotne mocowane na obuwiu)
 7. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 8. Punkt odżywczy (napoje) w biegu na 10 km będzie się znajdował na około 6 kilometrze.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Trasa biegu będzie częściowo zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 17.30. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 17.30 zobowiązani są do zejścia z trasy.
 10. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani.
 • 4
 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 17 września 2022 roku ukończą 16 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 17.09.2022 r.
 3. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
 4. Depozyt będzie zlokalizowany w Biurze Zawodów. Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 15.00. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 5. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 6. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
 • 5
 1. Zgłoszenia do Olkuskiego Biegu Ulicznego V Srebrna Dziesiątka przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
 2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności: poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl i dokonanie opłaty rejestracyjnej za pakiet startowy na konto bankowe Stowarzyszenia Olkuszbiega nr rachunku:Bank Sółdzielczy w Wolbromiu oddział Olkusz 05 8450 0005 0050 0556 3829 0001 tytułem „opłata startowa Olkuski Bieg Uliczny V Srebrna Dziesiątka - imię i nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia”.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnego przeniesienia opłaty na inną osobę w terminie do dnia 10 września 2022 r. jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować w biegu. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Zgłoszenie udziału w Olkuskim Biegu Ulicznym V Srebrna Dziesiątka stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Stowarzyszenie Olkuszbiega jego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem we wszelkich  promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie wydarzenia  oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w biegu.
 5. Osoby, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości (młodzież w wieku 16-18 lat) muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (limit 250 osób) i konieczność przygotowania numerów oraz pakietów startowych przyjmuje się dwa terminy zgłoszeń: I termin: do 30 czerwca 2022 do godz. 23.59 - opłata startowa wynosi 50,00 zł , II termin do 10 września 2022 r. do godz. 23:59.  Opłata startowa wynosi 60,00 zł. W przypadku nie wyczerpania limitu startujących będzie istniała           możliwość rejestracji oraz dokonania opłaty startowej w  Biurze Zawodów – 17 września 2022 r., w   dniu     biegu, w wysokości 70,00 zł.  do godz 14:00
 7. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu 17.09.2022 r. w godz. 11:00 – 15:00 (sobota). Nie pobiera się kaucji za chipy.
 8. Elektroniczne zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu (250 osób) lub 10 września 2022 r. o godz. 23.59. W przypadku nie wyczerpania limitu startujących istnieje możliwość rejestracji w biurze zawodów w dniu 17 września 2022 r., na zasadach określonych w regulaminie.
 • 6
 1. W Olkuskim Biegu Ulicznym V Srebrna Dziesiątka, w biegu głównym na 10 km, będą prowadzone klasyfikacje indywidualne kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych:

   - K i M 16-24,

   - K i M 25-34,

   - K i M 35-44,

   - K i M 45-54,

  `- K i M 55+

 1. W biegu głównym na 10 km, będą prowadzone klasyfikacje na  Najszybszą  Olkuszankę  i   Najszybszego Olkuszanina.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 30 dni przed imprezą na stronie internetowej.
 3. Komunikat końcowy z wynikami zostanie umieszczony na tablicy wyników w czasie do 30 minut po przekroczeniu mety przez ostatniego zawodnika.
 • 7
 1. Zwycięzcy Olkuskiego Biegu Ulicznego V Srebrna Dziesiątka w biegu głównym na 10 km, za miejsca I, II, III otrzymają puchary/statuetki, oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymują puchary/ statuetki.
 2. Zwycięzcy biegu rekreacyjnego na 5 km w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, za miejsca I, II, III otrzymają puchary/statuetki.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród rzeczowych dla zwycięzców kategorii indywidualnych.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą go w regulaminowym czasie otrzymają na mecie okolicznościowy medal.
 5. Organizator, dla uczestników biegu, przewiduje konkurs z nagrodami.
 • 8
 1. Koszty opłaty startowej, dojazdu oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy biegu.
 2. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:

- numer startowy + agrafki,

- posiłek regeneracyjny po biegu,

- napoje na trasie i na mecie biegu,

- gadżet biegowy,

- ewentualne gadżety przekazane przez sponsorów,

- zwrotny chip do pomiaru czasu.

 • 9
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do 20 minut po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia biegu.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 5. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na wysokości klatki piersiowej oraz chip przymocowany do obuwia na wysokości kostki.
 7. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do Organizatora.
 9. Kontakt z organizatorem Joanna Szczepanek 733 300 305, Agnieszka Walczak 609 771 520

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych są: spółka cywilna Timing4u Tomasz Skuta i Justyna Stefaniak S.C” oraz Stowarzyszenie Olkuszbiega ul Laskowska 71 32-329 Bolesław, tel. 733 300 305

 e-mail: srowarzyszenieolkuszbiega@gmail.com

 

 1. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość, kraj, klub, płeć, nr telefonu i adres e-mail uczestnika zawodów oraz imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego.
 2. Dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b)
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe.
 4. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawodów: Olkuski Bieg Uliczny V Srebrna Dziesiątka
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez administratora lub osoby trzecie.
 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w zawodach Olkuskim Biegu Ulicznym  V Srebrna Dziesiątka

 

Wyświetleń: 9125

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ