XIII Bieg św. Huberta

Regulamin XIII Biegu

 Św. Huberta w Tucholi

  

 W ramach  XIII  Biegu św. Huberta odbędą się: 

 IX Mistrzostwa Polski Myśliwych na 15 km i Rajdzie Nordic Walking na 10 km

 VI Mistrzostwa Polski Leśników w biegu na 15 km

 XIII  Nordic Walking na 10 km 

MIEJSCE : Tuchola – Woziwoda – Gołąbek.

 

DATA:  22.10.2022 r. 

DYSTANS : 

 15 km – XIII Bieg św. Huberta, VIII Mistrzostwa Polski Myśliwych, VI Mistrzostwa Dian, VI  Mistrzostwa Polski Leśników.            

 10 km – XIII Nordic Walking, VIII Mistrzostwa Myśliwych w Nordic Walking. 

TRASA:

 • nawierzchnia 11 km leśne drogi utwardzone, 3 km  nawierzchnia asfaltowa, 1 km nawierzchnia polbrukowa, 
 • oznaczenie trasy co 1 km.

                       

PATRONAT HONOROWY: 

Senator RP, Andrzej Kobiak,

Burmistrz Tucholi, Tadeusz Kowalski,

Dyrektor RDLP w Toruniu, Bartosz Michał Bazela

                     

PATRONAT I OPIEKA MEDIALNA:

Portal Internetowy: Maratony Polskie,

Tygodnik Tucholski,

„Nemrod” kwartalnik w Bydgoszczy i Toruniu.

 

CEL ZAWODÓW: 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej   i najzdrowszej formy ruchu,

- promocja i propagowanie walorów sportowo – rekreacyjnych i turystyczno – krajoznawczych Tucholi oraz Borów Tucholskich,

- integracja sympatyków i pasjonatów uprawiających biegi,

- popularyzacja tradycji, leśnictwa, kultury łowieckiej i ochrony środowiska.

 

ORGANIZATOR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi,

MLKS „Tucholanka”,

 

WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY: 

Gmina Tuchola,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,

Nadleśnictwa Tuchola i Woziwoda,

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy.

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

 1. Do startu w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy do dnia 22.10.2021 r. ukończyli 16 – ty rok życia, posiadają aktualne badanie lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich i starcie w XIII Biegu św. Huberta na własną odpowiedzialność.  Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Nie zapewnia się uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci i szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Wszyscy uczestnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze  Organizacyjnym w dniu zawodów - 22.10. ( w godz. 7 30 – 10 30). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną.
 4. W kategorii: Mistrzostwa Polski Myśliwych, zawodnicy weryfikują się dodatkowo przez     okazanie legitymacji PZŁ. Wszyscy startujący w tej kategorii proszeni są o wysłanie swoich danych zgłoszeniowych wraz z numerem legitymacji PZŁ, również na adres mailowy do kol. Eugeniusza Trzcińskiego: eugeniusz.trzcinski@gmail.com nr tel. 796 414 843.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym, uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegu / marszu ze zwierzętami.

 ZGŁOSZENIA:

 1. Biuro Organizacyjne XIII Biegu św. Huberta znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tucholi, 89-500 Tuchola ul. Warszawska 17. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, tel./fax: 52 3345511 mail: hala@osirtuchola.pl .
 2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronach: osirtuchola.pl; www.maratonypolskie.pl oraz do dnia 20 października 2022 r.
 3. W kategorii: Mistrzostwa Leśników startować mogą pracownicy Lasów Państwowych, studenci Wydziałów Leśnych oraz uczniowie Techników Leśnych dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Pracownicy Lasów Państwowych celem weryfikacji proszeni są o wysłanie swoich danych zgłoszeniowych również  adres mailowy: hala@osirtuchola.pl z podaniem nazwy i adresu jednostki zatrudnienia. Studenci Wydziałów Leśnych i uczniowie Techników Leśnych weryfikowani będą w dniu zawodów, po okazaniu legitymacji. Myśliwi i leśnicy w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, zaznaczają również start w swoich kategoriach.
 4. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy. 
 5. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób - XIII Bieg św. Huberta,  50 osób - Nordic Walking, listy startowe zostają zamknięte.

 XIII Bieg św. Huberta - opłaty startowe: 

 • 60 zł wpłaty do 19 października 2022
 • wpłaty w dniu zawodów – 100 zł (w przypadku nie wyczerpania limitów).
 • O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonana jest wpłata, a nie dzień zapisania się do biegu.
 • Zwolnieni z opłat są zawodnicy powyżej 70 roku życia oraz wszyscy, którzy uczestniczyli i sklasyfikowani zostali we wszystkich dotychczasowych edycjach Biegu św. Huberta. Lista osób dostępna jest na stronie internetowej organizatora: www.osirtuchola.pl 
 • W dniu biegu, tj. 22.10.2022 r. opłatę startową będzie można uiścić w Biurze Zawodów, pod warunkiem niewyczerpania limitu zgłoszonych zawodników.

XIII Rajd Nordic Walking – opłata startowa – 50 zł musi znaleźć się na koncie organizatora do 19 października 2022.

 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
 • Opłatę można uiścić elektronicznie za pomocą formularza płatności lub na konto MLKS „Tucholanka” Bank Spółdzielczy w Tucholi, nr konta 07 8174 0004 0000 1111 2000 0001  z dopiskiem „wpisowe za udział w biegu”  lub „wpisowe za udział w rajdzie”.
 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów zwrotnych.

 KLASYFIKACJE - BIEG: 

           Mężczyźni :                     Kobiety:

M – 16 – 29 lat                      K – 16 – 29 lat

M – 30 – 39 lat                      K – 30 – 39 la

M – 40 – 49 lat                      K – 40 – 49 lat

M – 50 – 59 lat                      K – 50 – 59 lat

M – 60 – 69 lat                      K – 60 i powyżej

M – 70 i powyżej      

                                   

NAGRODY: 

 • Puchary i nagrody finansowe w kategorii generalnej biegu, (K/M – 1 miejsce - 700 zł, 2 miejsce - 500 zł / 3 miejsce - 300 zł). 
 • W kategoriach wiekowych, za miejsca I - III zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki.
 • Puchary w biegu dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników z Tucholi.
 • Kategoria Myśliwi: puchary i nagrody w kategorii ogólnej myśliwych, w biegu na 15 km. Puchary i nagrody dla trzech najlepszych Dian
 • Kategoria Leśnicy: puchary i nagrody za I - III miejsce w kategorii Mistrzostwa Leśników.
 • Nordic Walking: puchary za zajęcie I - III miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn. W Nordic Walking nie przewiduje się kategorii wiekowych.
 • Nordic Walking: Puchary za I - III miejsce w kategorii myśliwych
 • Wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg oraz rajd zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie pamiątkowe medale oraz ciepły posiłek.
 • Nagrody niespodzianki do rozlosowania wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg.
 • Warunkiem udziału w losowaniu jest obecność zawodnika na hali podczas losowania, w przypadku wylosowania nagrody okazanie numeru startowego.
 • Uwaga: Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej open nie będą ujmowani do nagradzania w kategoriach wiekowych.

ZASTRZEŻENIE: W przypadku zaistnienia obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie biegu w formie stacjonarnej, XIII Bieg św. Huberta odbędzie się w formie wirtualnej. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi ul. Warszawska 17 oraz MLKS Tucholanka, Tuchola ul. Warszawska 17.
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorom jest  dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami  godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez OSiR w Tucholi i MLKS Tucholanka w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku.
 4. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w biegu i promocji tej imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją.
 5. W materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez OSiR w Tucholi. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika dla potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 6. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
 7. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane te są szczególnie chronione zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
 8. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu biegu będą znajdowały się w hali widowiskowo – sportowej w Tucholi, gdzie przyjmowane będą do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków wręczanych przez organizatora podczas weryfikacji. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 2. Natryski i toalety będą udostępnione na obiektach OSiR-u.
 3. Odjazd autokarów na start do biegu o godz. 1100 natomiast do rajdu o  godz.   10 30. Start ostry do biegu o godz. 12 00, na trasie Woziwoda – Gołąbek.
 4. Z autokarów zawodnicy wysiądą w odległości około 1.5 km od startu.
 5. Trasa przebiegać będzie szlakiem Brdy, traktami leśnymi po bardzo malowniczej okolicy nadleśnictw Tuchola i Woziwoda.
 6. Meta zawodów w hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi
 7. Limit biegu 15 km – 2 godz.
 8. Limit Nordic Walking 10 km – 1:45 godz.
 9. Trasa oznaczona będzie co kilometr.
 10. Na 5 i 11 km znajdować się będą punkty odżywcze.
 11. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 12. Zawodnicy biorący udział w XIII Biegu św. Huberta i XIII Rajdzie Nordic Walking wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

 

 

DYREKTOR BIEGU:                                            KIEROWNIK ds. ORGANIZACYJNYCH:

 

Janusz Zawadzinski                                                Dariusz Siciński

tel. 608 416 763                                                        tel. 508 072 444

e – mail  osir.tuchola@op.pl                                   e – mail  hala@osirtuchola.pl 

 

Wyświetleń: 8632

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ