III Powiatowy Bieg Rodzinny 2022

REGULAMIN


I. ORGANIZATOR I BIURO ZAWODÓW
1. Organizatorem III Powiatowego Biegu Rodzinnego jest Powiat Będziński, z siedzibą przy
ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin.
2. Organizator ustanawia terenowe Biuro Zawodów umiejscowione przy linii startu w dniu imprezy sportowej.

II. CELE
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako prostej formy sportu oraz czynnej formy wypoczynku i rekreacji.
2. Zaszczepienie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez sport.
3. Sportowe wychowanie dzieci i młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.
4. Integracja rodzin i środowisk w różnych grupach wiekowych.
5. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.
6. Promowanie Powiatu Będzińskiego.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA
1. Termin: 24.09.2022 r. (sobota).
2. Dystans biegu: ok. 3 km i ok. 6 km
3. Start i meta biegu: polana - Las Grodziecki w Będzinie-Grodźcu.
4. Trasa biegu obejmuje:
- 1 pętlę w przypadku biegu na ok. 3 km (indywidualny i rodzinny)
- 2 pętle w przypadku biegu na ok. 6 km (indywidualny)
5. Trasa przebiegała będzie głównie ścieżkami leśnymi/polnymi, nawierzchnią szosową
i gruntową. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w niedozwolony sposób zostaną zdyskwalifikowani.
6. Limit czasu biegu wynosi 60 minut dla biegu na 3 km i 90 minut dla biegu na ok. 6 km; powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
7. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do wszelkich przepisów prawa obowiązujących na terenie kraju.
8. Biuro Zawodów czynne:
- terenowe: sobota: 24.09.2022 w godz. od 8:30 do 10:45.
9. Program szczegółowy w dniu imprezy sportowej:
- godz. 8:30 – otwarcie terenowego Biura Zawodów na polanie przed Lasem Grodzieckim
w Będzinie-Grodźcu,
- godz. 10:45 – zamknięcie terenowego Biura Zawodów przed startem zawodników,
- godz. 10:55 – powitanie zawodników na linii startu,
- godz. 11:00 – start,
- godz. 12:15-13.00 – zakończenie biegu i wręczenie nagród, dyplomów, medali dla zawodników biegnących
10. Organizator nie zapewnia depozytu czy natrysków.

IV. UCZESTNICTWO
1. Zawody mają charakter otwarty i będą prowadzone w duchu fair play. Udział w zawodach jest bezpłatny.
2. Organizator zaprasza wszystkie rodziny do wspólnego biegania. Prawo do startu mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dopuszcza się start osób maszerujących z kijkami nordic walking.
3. Zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzi:
- osoby pełnoletnie: koszulka, napój, numer startowy, kupon na posiłek;
- osoby niepełnoletnie: napój, upominek, numer startowy, kupon na posiłek.
4. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp.
5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników.
6. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Zawodnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji
w terenowym Biurze Zawodów w dniu imprezy sportowej w godz. od 8.30 do 10.45. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem,
a niepełnoletni legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
8. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie:
a) złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich),
b) zgody na przetwarzanie danych, podpisanie klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO oraz zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora (relacjach, artykułach itp.).
Podpisanie ww. dokumentów będzie wymagane do odbioru pakietu startowego.
9. Każdy zawodnik musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatora i służb porządkowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego Regulaminu.
10. Wszyscy zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
11. Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków.
12. Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione, zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
13. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się
z Regulaminem oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania. Pobranie pakietu startowego przez Zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zawodnika, który naruszył warunki udziału w biegu. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad
i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
16. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wyrażającego się uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
17. W ramach uczestnictwa w Biegu, każdy Zawodnik ma zapewnione: koszulkę (osoby pełnoletnie), numer startowy z agrafkami, chip do pomiaru czasu, napój, medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po biegu, bezpłatne korzystanie z atrakcji.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE KOSZULEK STARTOWYCH
1. Zgłoszenia składane są drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/ do 21.09.2022 r. Uczestnik zgłaszający udział w biegu w klasyfikacji rodzinnej w formularzu rejestracyjnym zobowiązany jest podać: liczbę członków drużyny oraz płeć i rozmiar koszulki członków drużyny w wieku od lat 18. Proces rejestracji sfinalizowany jest po prawidłowym wypełnieniu, podpisaniu załączonego na stronie z formularzem rejestracyjnym oświadczenia. W przypadku startu w klasyfikacji rodzinnej oświadczenie podpisuje każdy członek drużyny/opiekunowie lub rodzice niepełnoletniego członka drużyny. Oświadczenie należy osobiście dostarczyć w tradycyjnej papierowej formie do stacjonarnego lub terenowego Biura Zawodów w terminach określonych w punkcie III.8.
2. W Biegu obowiązuje limit do 500 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby zawodników.
3. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 21.09.2022 r.  lub w terminie wcześniejszym w przypadku wyczerpania limitu miejsc w Biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, który został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego zawodnika, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
5. Wydawanie pakietów startowych odbędzie się w terenowym Biurze Zawodów w dniu 24.09.2022 r. w godzinach od 8:30 do 10:45.
7. Pakiet startowy może odebrać tylko zgłoszony zawodnik lub prawny opiekun, który dokonał zgłoszenia zawodnika bądź też osoba przez niego upoważniona pod warunkiem, że przy odbiorze będzie posiadała wypełnioną i czytelnie podpisane przez zawodnika/opiekuna upoważnienie oraz kserokopię dokumentu tożsamości.

 
VI. KLASYFIKACJA
1. W Biegu będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
a) rodzinna (dystans ok. 3 km),
b) indywidualna:
- dystans ok. 3 km: z podziałem kobiety, mężczyźni,
- dystans ok. 6 km: z podziałem kobiety, mężczyźni.
2. W klasyfikacji rodzinnej, aby bieg został uznany za ukończony, członkowie rodziny przekraczając metę powinni trzymać się za ręce.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji, o których poinformuje najpóźniej na 7 dni przed imprezą na stronie internetowej.
4. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej klasyfikacji.
5. Podczas biegu dokonywany będzie pomiar czasu, a ustalenie kolejności zawodników nastąpi na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Timing4U.
6. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe i chip przymocowany do buta. (klasyfikacja indywidualna). W przypadku klasyfikacji rodzinnej, wszyscy członkowie rodziny muszą posiadać numer startowy, natomiast chip posiada kapitan. Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów.
7. Nieprawidłowe zamocowanie numeru i chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
8. Klasyfikacja zawodników  odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
9. W wynikach końcowych zawodów każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto
i netto.
10. Wyniki zawodów będą dostępne na stronie Organizatora.

VII. NAGRODY
1. Dla wymienionych zawodników w punkcie VI.1 będą przyznane nagrody rzeczowe oraz zostaną wręczone puchary.
2. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Powiat Będziński reprezentowany przez Starostę Będzińskiego jest Administratorem danych osobowych uczestników i  będzie przetwarzał dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji II Powiatowego Biegu Rodzinnego.
2. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe
uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji II Powiatowego Biegu Rodzinnego, zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu: Przeprowadzenia III Powiatowego Biegu Rodzinnego, w szczególności do rejestracji uczestników, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, płeć) na czas trwania zawodów, na stronie internetowej Organizatora, prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, płeć, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora na czas trwania zawodów oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora.
4. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres sport@powiat.bedzin.pl lub listu do Organizatora. Cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnik wyraża zgodę na: przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny startu, informacji o zawartości pakietu startowego;
zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, dystans) na liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.elektronicznezapisy.pl oraz stronach Organizatora w celu organizacji III Powiatowego Biegu Rodzinnego; zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, dystans) na liście startowej, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie www.elektronicznezapisy.pl i innych, w celu organizacji III Powiatowego Biegu Rodzinnego; zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru startowego) pakietów startowych; wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, miejscowości podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium;  na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia fotorelacji z III Powiatowego Biegu Rodzinnego na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
6. Jeżeli jednak uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów, uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
7. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania III Powiatowego Biegu Rodzinnego.
8. Klauzula informacyjna
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Będziński reprezentowany przez  Starostę Będzińskiego z siedzibą w Będzinie 42-500 Będzin, Jana Sączewskiego 6, telefon: +48 32 368 07 00; + 48 32 368 07 50; e-mail:  powiat@powiat.bedzin.pl; adres www: www.powiat.bedzin.pl, www.bip.powiat.bedzin.pl
2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a.    adres poczty elektronicznej: iod@powiat.bedzin.pl
b.    pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•    uczestnictwa w II Powiatowym Biegu Rodzinnym (imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, adres e-mail, tel. kontaktowy, kategoria wiekowa, dystans, informacje o stanie zdrowia, przynależność do rodziny, informacje o posiadanych dzieciach: liczba, wiek) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
•    zapewnienia Państwa bezpieczeństwa podczas udziału w Biegu (dane dotyczące zdrowia) - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
•    prowadzenia działalności promocyjnej Powiatu przez Administratora (wizerunek zarejestrowany podczas udziału w III Powiatowym Biegu Rodzinnym) – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
•    obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
•    wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
W zakresie danych osobowych uczestników w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości, dystansu, w związku z prezentacją listy zapisanych, odbiorcami mogą być również osoby korzystające z ogólnodostępnych stron internetowych, w tym strony www.elektronicznezapisy.pl oraz strony Administratora.
W zakresie danych osobowych uczestników w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości, płci/ imienia, nazwiska, miejscowości, dystansu, w związku z prezentacją listy startowej, odbiorcami mogą być również osoby korzystające z ogólnodostępnych stron internetowych, w tym strony www.elektronicznezapisy.pl oraz strony Administratora. ze strony internetowej Administratora.
W zakresie danych osobowych uczestników w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości, płci, w związku z prezentacją wyników biegu, odbiorcami mogą być również osoby oglądające bieg, korzystające ze strony www. Administratora oraz tablicy wyników znajdującej się na mecie biegu.
W zakresie danych osobowych zwycięzców biegu w postaci: imienia, nazwiska, miejscowości, płci, w związku z prezentacją wyników biegu odbiorcami mogą być również osoby oglądające bieg, mające dostęp do prasy, radia, telewizji oraz innych mediów.
W zakresie publikacji Państwa wizerunku zarejestrowanego podczas III Powiatowego Biegu Rodzinnego odbiorcami mogą być osoby korzystające ze strony internetowej Administratora oraz mediów społecznościowych Administratora takich, jak Facebook i Twitter, YouTube.
5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w zakresie przetwarzania którego podstawą nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwo danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości, płci, daty urodzenia, adresu e-mail, tel. kontaktowego, kategorii wiekowej, dystansu jest dobrowolne, jednakże  niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa w III Powiatowym Biegu Rodzinnym.
9). ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią Klauzuli Informacyjnej, znajdującym się w punkcie VIII ust. 9 Regulaminu.
4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator zapewnia toalety, służby medyczne na starcie, trasie i mecie biegu.
6. Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości celem okazania podczas weryfikacji.
7. Zawodników obowiązuje estetyczny strój sportowy.
8. Podczas biegu każdy zawodnik musi mieć założone na siebie: koszulkę/komin z pakietu startowego.
9. Wszyscy zawodnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających i Organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
10. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy, jej odwołania lub zmiany formy na wirtualną.
12. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.

Wyświetleń: 3982

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ