REGULAMIN
III Kociewski Bieg Niepodległości – Bobowo 11 listopada 2022
I. Organizatorzy i Partnerzy:
1.Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie
2.Partnerzy: Gmina Bobowo, LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz, Pomorskie Zrzeszenie LZS
Gdańsk, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.
II. Cele biegu
1.Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2.Promocja Gminy Bobowo.
3.Promocja zdrowego stylu życia poprzez bieg dla zdrowia.
III. Termin i miejsce
1.Bobowo, dnia 11.11.2022 r.
2.Start i meta biegu: Targowisko w Bobowie, Gdańska 83 (przy Kościele)
11.11.2022 r. – start do bieg głównego godzina 11.11.
Dwa Biegi Towarzyszące: 1. Bieg: godz. 10.20 (dzieci 0-8 lat) – ok.250 metrów, 2. Bieg
Łączony: godz. 10.40 (dzieci w wieku 9-12 i 13-15) w osobnych kategoriach dziewcząt i
chłopców – ok. 650 metrów
3.Biuro Biegu mieścić się będzie w budynku Targowiska, czynne w godz. 8.30-11.00
IV Trasa biegu głównego - Pętla dystans 7.8 km.
Start z Targowiska, ulicą Rzeczną – droga asfaltowa, potem ulicą Łąkową (Rusek) - droga
asfaltowa, w kierunku Smoląga - droga gruntowa, Smoląg - droga gruntowa, do Bobowa ulicą
Słoneczną - droga gruntowa, ulicą Rzeczną - droga asfaltowa z metą na Targowisku w
Bobowie. Podczas biegu należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych uczestników.

TRASA
V. Klasyfikacje biegu
Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach:
1.Generalna Kobiet i Mężczyzn OPEN.
2.Wiekowe: Mężczyźni - Kobiety:
M – 16-19
K – 16-19
M – 20-29
K – 20-29
M – 30-39
K – 30-39
M – 40-49
K – 40-49
M – 50-59
K – 50-59
M – 60-69
K– 60 i więcej
M –70 i starsi
V. III Kociewski Bieg Niepodległości – Bobowo 11 listopada 2022 (wyniki biegu zaliczane
są do klasyfikacji I Kociewskiego Cyklu Biegowego)
VI. Pomiar czasu

1.Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Wszelkie
klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto
liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez każdego
uczestnika.
2.Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (wypożyczony nieodpłatnie w biurze
zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak, aby finalnie znajdował
się on maksymalnie około 20 cm od podeszwy stopy/buta.
VII. Nagrody i inne świadczenia
1.Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają
puchary, przewidziane są również nagrody rzeczowe (w zależności od sponsorów w
kategoriach wiekowych) i nagrody do losowania, po zakończonym biegu.
2.Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej OPEN, nie będą nagrodzeni
w kategoriach wiekowych.
3.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal odlewany.
4.Każdy uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma paki
et startowy: (koszulka, napój, materiały reklamowe).
5. Po biegu będą losowane nagrody rzeczowe oraz VOUCHERY .
VIII. Warunki uczestnictwa
1.Organizator ustala limit uczestników na 250 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
2.Prawo startu w biegu mają uczestnicy którzy:• w dniu startu mają
ukończone 18 lat (kat. K i M 16-19 – niepełnoletni za zgodą Opiekuna),
• dokonają rejestracji on-line na stronie:elektronicznezapisy.pl lub dokonają rejestracji w dniu
imprezy (11.11.2022 r.) w Biurze Biegów
do godz. 11.00,
• przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Zaleca się wcześniejsze
indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do
udziału w rywalizacji sportowej.
3.Opłata startowa: • 40 złotych – do 15 października, 50 zł w terminie od 16 października do
10 listopada,• 60 złotych – w dniu Imprezy,
•osoby, które do dnia 10 listopada 2022 r. nie dokonają opłaty startowej przez system
elektroniczne zapisy.pl mogą wystartować w biegu po dokonaniu opłaty w biurze zawodów w
wysokości 60 zł. Rezerwujemy łącznie tylko 30 pakietów.
•Mieszkańcy Gminy Bobowo zostają zwolnieni z opłaty startowej.
4. Uczestnicy biegu 7,8 km zobowiązani są do przypięcia numeru startowego w widoczny
sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się
zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania.
5.Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 70 minut. Jeśli zawodnik nie
ukończy biegu w limicie czasu nie będzie klasyfikowany.
6.Dekoracja nastąpi około godziny 13.00.
7.Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu uczestnictwa.
8. Wraz z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy PZLA.
IX. Przebieralnie i depozyt
1.Przebieralnie dla Uczestników Imprezy znajdować się będą w oznakowanych miejscach w
namiocie.
2. Depozyt będzie znajdować się przy Biurze zapisów.

X. Postanowienia końcowe.
1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna w trakcie trwania biegu.
3.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
4.Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych i organizatorów.
5.Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się biegu.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych
podczas zajęć do celów organizacyjnych, marketingowych.
7.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także
stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu rekreacyjnego.
8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9.Podczas odbioru nagród każdy zawodnik musi mieć widoczny
numer startowy przypięty do koszulki.
10.Bieg poprowadzi pilot.
11.Organizator może zwiększyć pulę nagród do losowania oraz dla uczestników.
12.Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator – e-mail: szczepan1202@wp.pl, tel.
509791811

Wyświetleń: 311

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ