R E G U L A M I N III HARPAGAŃSKA CROSSOWA DYCHA

Bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie ok 10km

Sosnowiec, 26 marca 2023r

I. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec,
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako zdrowych oraz prostych form sportu i wypoczynku,
 2. Promocja Stowarzyszenia Harpagan Sosnowiec,
 3. Promocja Miasta Sosnowiec.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA

 1. Termin to: 26 marca 2023 r. (niedziela).
 2. Start biegu odbędzie się o godz. 10:00 w pobliżu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4, 41-200 Sosnowiec.
 3. Start marszu odbędzie się o godz. 10:10  w pobliżu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4, 41-200 Sosnowiec.
 4.  Meta biegu i marszu Nordic Walking: w pobliżu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4, 41-200 Sosnowiec
 5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenie parku Tysiąclecia w Sosnowcu oraz parku Stawiki. Przebieg trasy zostanie ogłoszony w późniejszym terminie
 6. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez osoby wyznaczone do kierowania uczestników.
 7. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 8. Limit czasu biegu i marszu Nordic Walking wynosi 120 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 9. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu lub marszu Nordic Walking,  zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania zgodne z przepisami prawa, obowiązującymi na terenie kraju.
 10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4, 41-200 Sosnowiec

         niedziela   26 marca 2023 r. w godz.   7.00 – 9.30

Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane         ani rozsyłane w późniejszym terminie.

       Program szczegółowy w dniu imprezy:

       godz. 7:00 - otwarcie biura zawodów,

       godz. 9:30 - zamknięcie biura zawodów,

       godz. 9:50 - powitanie zawodników na linii startu,

       godz. 10:00 - start biegu,

       godz. 10.10 - start marszu Nordic Walking,

       godz. 12:15 - wręczenie nagród zwycięzcom Biegu oraz marszu Nordic Walking w poszczególnych kategoriach wiekowych,

       godz. 14:00 - zamknięcie zawodów.

IV. UCZESTNICTWO

 1. Bieg i marsz Nordic Walking mają charakter otwarty i będą odbywały się w duchu fair play.
 2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 26 marca 2023 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty startowej.
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu Nordic Walking zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w dniu startu w godzinach od 7:00 do 9:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu Nordic Walking lub złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
 4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Każdy uczestnik biegu i marszu Nordic Walking musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez Organizatora.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu oraz marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
 8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
 9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu i marszu Nordic Walking.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
 11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i marszu Nordic Walking oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, posiłek regeneracyjny, opiekę medyczną. Dodatkowe benefity mogą być zapewnione w zależności od pozyskanych sponsorów.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl

 1. W biegu i marszu NW obowiązuje limit 400 opłaconych uczestników łącznie.
 2. Zapisy rozpoczynają się w dniu 26.02.2023 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 22.03.2023 r.o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu lub marszu Nordic Walking w terminie wcześniejszym).
 3. Każdy uczestnik po rejestracji do biegu lub marszu NW dokonuje opłaty startowej w panelu zapisów.

BIEG 10 KM i MARSZ Nordic Walking - 60 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty w                         nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2023 r. roku do godz. 23:59.

 

BIEG 10 KM i MARSZ Nordic Walking - 70 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty w biurze zawodów, jeśli limit uczestników nie został wyczerpany

 1. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz uiszczenie opłaty startowej
 2. Za zgłoszenie drużyny uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty startowej oraz wpisanie nazwy drużyny przy nazwisku uczestnika. Za poprawne podanie nazwy drużyny odpowiada uczestnik lub jej kapitan.
 3. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONEprzy nazwisku zawodnika na liście startowej w panelu zapisów.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy organizatora.
 5. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
 6. Opłatę należy wnosić za pomocą systemu wpłat automatycznych w panelu zapisów.

    10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z     dowodem      wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres email:         dycha@harpagansosnowiec.pl    

VI. KLASYFIKACJE

III Harpagańska  Crossowa Dycha – bieg na ok. 10km

– OPEN mężczyzn,

– OPEN kobiet,

– DRUŻYNOWA – klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów trzech zawodników w tym                                 przynajmniej jednej kobiety

III Harpagańska  Crossowa Dycha –marsz Nordic Walking na ok. 10km

– OPEN mężczyzn,

– OPEN kobiet,

1.Marsz Nordic Walking będzie poddany ocenie przez sędziów posiadających stosowne uprawnienia.

2.Organizator ma prawo do wprowadzania dodatkowych klasyfikacji osobnym regulaminem.

3.Bieg jest częścią Crossowego Pucharu Zagłębia w który wejdzie 5 biegów. Zasady klasyfikacji i biegi wchodzące w skład pucharu będą regulować zapisy osobnego regulaminu całego cyklu.

VII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończył bieg i marsz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn oraz drużynowej zostaną uhonorowane nagrodami .
 3. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja marsz Nordic Walking - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn  zostaną uhonorowane nagrodami.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnicy przyjeżdżają na zawody na koszt własny lub jednostki delegującej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg i marsz Nordic Walking odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie zawodów.. W przypadku niezastosowania się zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 
 3. Podczas biegu i marszu Nordic Walking zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki lub w widocznym miejscu.
 4. Uczestników biegu i marszu Nordic Walking obowiązuje estetyczny ubiór.
 5. Organizator zapewnia depozyt.
 6. Pisemne protesty przyjmuje biuro zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
 7. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu i marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
 9. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 10. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
 11. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu i marszu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
 13. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 14. Uczestnik biegu i marszu Nordic Walking, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach, mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

 X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, ul.  Plac Kościuszki 5 (nr skrzynki 31), 41-200 Sosnowiec

Adres e-mail do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych:

rodo@harpagansosnowiec.pl

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika biegu III Harpagańskiej Crossowej Dychy.

4.Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu (np. firma hostingowa).

5. Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.

7. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

8. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !!!

STOWARZYSZENIE HARPAGAN SOSNOWIEC

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec

e-mail: dycha@harpagansosnowiec.pl

Prezes

Marcin Gilner

 

Wyświetleń: 13331

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ