REGULAMIN
VII ECO CIDRY CROSS - Dychej na Księżej Górze

 I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem VII ECO CIDRY CROSS-u jest Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” (41-922 Radzionków, ul. Świętego Wojciecha 15).
 2. Patronatem VII ECO CIDRY CROSS objął Burmistrz Miasta Radzionków Gabriel Tobor.

 II. CELE

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Integracja mieszkańców i środowiska sportowego.
 3. Popularyzacja biegania w grupie.
 4. Promocja aktywności fizycznej na Księżej Górze i Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. VII ECO CIDRY CROSS odbędzie się 3 czerwca 2023 roku.
 2. Zawody odbędą się w Radzionkowie na terenie Księżej Góry, Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz kąpieliska MOSiR Radzionków (ul. Księżogórska 90).

 IV. DYSTANS

 1. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km
 2. Marsz Nordic Walking odbędzie się na dystansach 5 km oraz 10 km.

 V. TRASA

Trasa VII ECO CIDRY CROSS-u nie posiada atestu PZLA. Przebiega alejkami parku na Księżej Górze oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznej, a także drogami asfaltowymi. Ponadto:

- start i meta znajdują się na terenie kąpieliska MOSiR Radzionków,

- niedopuszczalne jest skracanie trasy,

- trasa jest oznaczona co 1 kilometr,

- na trasie znajdują się dwa punkty z wodą,

- trasa posiada zróżnicowaną nawierzchnię.

VI. STARTY

 1. Bieg na 10 km wystartuje o godz. 10:00.
 2. Marsz NW na 10 km wystartuje o godz. 10.30.
 3. Marsz NW na 5 km wystartuje o godz. 10.35.
 4. Godziny startów w dniu zawodów mogą ulec zmianie - opóźnieniu.

 

VII. LIMITY ORAZ POMIAR CZASU

 1. Limit czasu na ukończenie biegu (10 km) wynosi 90 min.
 2. Limit czasu na ukończenie marszu NW (5 km) wynosi 60 min.
 3. Limit czasu na ukończenie marszu NW (10 km) wynosi 120 min.
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu NW w limicie czasu, są zobowiązani do zejścia z trasy.
 5. Pomiar czasu i ustalanie kolejności zawodników realizuje system elektroniczny. Do klasyfikacji wykorzystywany jest czas netto.
 6. Urządzenie pomiarowe należy umieścić zgodnie ze wskazaniami obsługi technicznej.
 7. Każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy w widocznym miejscu. W przypadku biegaczy mowa o przodzie koszulki. W przypadku zawodników NW mowa o przodzie i tyle koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości, a także jego modyfikacja, są zabronione. Zawodnik bez numeru startowego może zostać zdyskwalifikowany i usunięty z trasy.

VII. UCZESTNICTWO

 1. W VII ECO CIDRY CROSS-ie może brać udział każda osoba, która rocznikowo ukończyła 18. rok życia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nie posiada się problemów zdrowotnych uniemożliwiających udział w zawodach. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie lub zdrowotnego, nie ponosi też odpowiedzialności cywilnej w związku z chorobami lub urazami poniesionymi podczas udziału w zawodach.
 3. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, muszą posiadać podpisaną zgodę rodziców na udział w zawodach.
 4. W zawodach mogą wziąć udział osoby z orzeczoną grupą inwalidzką lub niepełnosprawnością, za wyjątkiem osób poruszających się na wózkach, ponieważ wyklucza to charakter trasy.
 5. Limit osób startujących w zawodach wynosi 500 osób.
 6. O zmieszczeniu się w limicie uczestników decyduje data wpłynięcia opłaty startowej na wskazane konto bankowe, a nie kolejność zapisów.
 7. W przypadku wyczerpania limitu uczestników, zapisy mogą zostać zamknięte przed wyznaczonym terminem.

VIII. ZGŁOSZENIA, PAKIET I OPŁATA STARTOWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji oraz opłaty startowej, a także podpisanie deklaracji uczestnictwa i odbiór pakietu startowego.
 2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Organizator może odrzucić deklaracje uczestnictwa, co do których istnieje podejrzenie, że zostały wypełnione niezgodnie z prawdą lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika zawodów.
 4. Odbiór pakietów startowych jest możliwy 2.06.2023 roku w godz. 17:00-19:00 oraz 3.06.2023 w godz. 7:30-9:30 w biurze zawodów znajdującym się w budynku Śląskiego Ogrodu Botanicznego na Księżej Górze.
 5. Odbiór pakietu startowego odbywa się za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.
 6. Odbiór pakietu startowego innego zawodnika jest możliwy wyłącznie za jego pisemną zgodą.
 7. W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia numer startowy, wodę na trasie i po zawodach, ciepły posiłek po zawodach, gadżet sportowy oraz dodatkowe upominki, które zależą od pozyskanych sponsorów.
 8. Pamiątkowe medale otrzymają osoby, które ukończą zawody.
  9. Zgłoszenia online są przyjmowane poprzez www.elektronicznezapisy.pl link do zapisów dostępny na facebookowej stronie www.facebook.com/cidrylotajom oraz stronie internetowej www.cidrylotajom.pl od 13.03.2023 do 31.05.2023 (godz. 23.59).
 9. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek sprawdzenia, czy jest umieszczony na elektronicznej liście startowej. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się tam najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłynięcia pieniędzy na wskazane konto.
 10. Opłata startowa wynosi:
 • 55 zł od 13.03.2023 do 31.03.2023,
 • 65 zł od 01.04.2023 do 30.04.2023,
 • 75 zł od 1.05.2023 do 31.05.2023,
 • 90 zł w dniu zawodów (03.06.2023).
 1. Płatności należy dokonać poprzez platformę elektroniczną w panelu na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
 2. Osoby z orzeczoną grupą inwalidzką są zwolnione z opłaty startowej. Podczas rejestracji muszą wybrać odpowiednią kategorię dla osób z niepełnosprawnością, a w biurze zawodów okazać stosowny dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłaty startowej.
 3. Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Podczas VII ECO CIDRY CROSS-u prowadzone będą klasyfikacje w biegu na 10 km:

- OPEN,

- K/M 16-29,

- K/M 30-39,

- K/M 40-49,

- K/M 50-59,

- K/M 60+.

 1. Podczas VII ECO CIDRY CROSS-u w marszu NW na 5 i 10 km prowadzona będzie klasyfikacja OPEN.
 2. O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.
 3. Zawodnicy z miejsc 1-3 w klasyfikacji OPEN otrzymają dyplom i pamiątkowy puchar lub statuetkę.
 4. Zawodnicy z miejsc 1-3 w poszczególnych klasyfikacjach biegu otrzymają pamiątkowe medale.
 5. W biegu oraz marszu NW wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy z Radzionkowa (K/M).
 6. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się po zamknięciu zawodów i zweryfikowaniu wyników.
 7. Zawodnicy z miejsc 1-3 OPEN nie będą brani pod uwagę w kategoriach wiekowych.

 X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. Zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie zawodów.
 3. Uczestnicy muszą stosować się do poleceń służb publicznych (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej) oraz służb Organizatora
 4. Zawody posiadają zabezpieczenie medyczne - zespół medyczny w strefie startu/mety.

 XI. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata startowa i poniesione w związku z nią koszty są bezzwrotne.
 2. Protesty i zażalenia rozpatruje Organizator, a jego decyzje są ostatecznie i nieodwołalne.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie zawodów. Nie ponosi kosztów ewentualnej opieki medycznej.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody.
 4. Organizator nie zapewnia noclegu w ramach zawodów.
 5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej firmy dokonującej pomiaru czasu.
 7. Osoby, biorące udział w VII ECO CIDRY CROSS-ie wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć z zawodów na facebookowej stronie www.facebook.com/cidrylotajom oraz stronie internetowej www.cidrylotajom.pl.
  8. O wszystkich sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie, decyduje Organizator.
 8. Kontakt do Organizatora: 41-922 Radzionków, Knosały 61A (skrytka pocztowa 7L), cidry.lotajom@gmail.com.
 9. W ramach VII ECO CIDRY CROSS-u odbędą się biegi dla dzieci, na które zapisy prowadzone są osobno, a zasady określa odrębny Regulamin.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EUROPEJSKIEJ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) RODO oraz oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000)
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – RODO czyli realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i dokonanie zgłoszenie uczestnictwa w biegu oraz art. 6 ust. 1 lit. a - RODO wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych wykraczających poza wymagania regulaminu w tym wizerunku.
 3. Współadministratorami danych osobowych są:

- Organizator zawodów, czyli Zarząd Stowarzyszenia „Cidry Lotajom”, reprezentujący Stowarzyszenie „Cidry Lotajom”, w związku z organizacją i przeprowadzeniem zawodów, wyłonieniem zwycięzców i promocją wydarzenia. Zarząd odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz przestrzeganie praw uczestników zawodów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Operator strony internetowej www.elektronicznezapisy.pl w związku z publikacją wyników zawodów. Operator odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw uczestników w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zakresie publikacji wyników zawodów.

 1. Inspektor ochrony danych, z którym mogą skontaktować się uczestnicy zawodów: cidry.lotajom@gmail.com lub 41-922 Radzionków, ul. Knosały 61A (skrytka 7L).
 2. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
 3. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w zawodach.
 4. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych każdemu uczestnikowi zawodów przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 5. Skorzystanie z prawa do ograniczenia, usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.
 6. Osobom, które wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Organizatorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
 8. Prawo określone w ust. 11 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internetowej, w prasie miejskiej i lokalnej oraz w ramach czynności administracyjnych, a także informacyjnych, podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów, jak i bezpośrednio podczas organizowanych zawodów (dane dotyczą imienia, nazwiska, rok urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).
 9. Organizator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne, umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika i jego obecności na liście startowej, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu, a także innych czynności niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz organizacji zawodów.
 10. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innych podmiotów działających na podstawie podpisanych umów z Organizatorem.
 11. Współadministratorzy oświadczają, że stosują rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

Wyświetleń: 10223

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ