IV CROSS SATURNA
Bieg na dystansie ok. 10 km, nordic walking 7 km
 Czeladź, 24 czerwca 2023r.


I. ORGANIZATORZY
1. Stowarzyszenie Czeladź Biega
2. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia Czeladź

II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej oraz prostej formy sportu i wypoczynku,
2. Promocja Stowarzyszenia Czeladź Biega,
3. Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Czeladzi.

III. TERMIN, MIEJSCE I ORGANIZACJA
1. Termin: 24 czerwca 2023 (sobota),
2. Start biegu odbędzie się o godz. 18:00, Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi,
3. Meta biegu: ul. Szyb Jana 1 Czeladź (meta oddalona jest 200 metrów od Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia Czeladź).
4. Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenach zielonych miasta Czeladź.
5. Trasa będzie oznaczona taśmami, a w miejscach skrzyżowań zabezpieczona przez wolontariuszy.
6. Pomiar czasu będzie dokonywany przez Timing4U, a wyniki opublikowane na stronie Organizatora najpóźniej 48 godzin po zakończeniu zawodów.
7. Limit czasu biegu wynosi 90 minut, powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.
8. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i zwrotu chipa. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania z przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.
9. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia Czeladź ul. Dehnelów 45.
- sobota 24 czerwca 2022 r. w godz. 14:00 – 17:30.
Uwaga: Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.


IV. UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter otwarty i będzie prowadzony w duchu fair play.
2. Prawo do startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 roku ukończą 16 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowościowej. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienia opłaty startowej.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów, w dniu startu od 14:00 do 17:30. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem, a niepełnoletni legitymację szkolną.
Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych z podaniem ich numerów PESEL (w przypadku osób w wieku 16-17 lat).
4. Decyzje lekarza lub służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
5. Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom Organizatorów i służb porządkowych - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.
6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.
8. Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.
11. Wskazane jest ubezpieczenie się zawodnika na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.
13. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów ma zapewniony: numer startowy z agrafkami, pomiar czasu, medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie), posiłek regeneracyjny po biegu, opiekę medyczną i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
15. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do dnia 14.06.2023. W tym celu należy się skontaktować z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@czeladzbiega.pl. Opłata za przepisanie pakietu wynosi 10 zł. Opłatę należy uiścić na numer konta podany przez Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie on-line, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie elektronicznezapisy.pl
2. W biegu obowiązuje limit do 400 opłaconych uczestników.
3. Zapisy rozpoczynają się w dniu 01.04.2023 r. Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej zostanie zakończone 21.06.2023 r. o godz. 23:59 (lub w przypadku wyczerpania limitu miejsc w biegu w terminie wcześniejszym).
4. Każdy uczestnik po rejestracji do biegu dokonuje opłaty startowej na portalu zapisów.
5. Opłata za bieg wynosi 60 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2023 roku do godz. 23:59. 70 zł od osoby, w przypadku dokonania opłaty w biurze zawodów, jeśli limit uczestników nie został wyczerpany.
6. Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora tj. STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA UL BĘDZIŃSKA 20C CZELADŹ BANK BNP PARIBAS NUMER KONTA: 18 1600 1462 1833 4558 1000 0001 lub opłatami online udostępnionymi przez formularz zapisów.
7. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
8. Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się słowa OPŁACONE przy nazwisku zawodnika na liście startowej.
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania zawodów z winy
Organizatora.
10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
11. Nie ma możliwości otrzymania faktury vat za opłatę startową.
12. Płatności będą weryfikowana co dwa dni.


VI. KLASYFIKACJE
IV CROSS SATURNA – bieg na ok 10km, nordic walking 7 km.
- generalna kobiet i mężczyzn w biegu,
- generalna kobiet i mężczyzn w nordic walking,
- najszybszy mieszkaniec Czeladzi oraz najszybsza mieszkanka Czeladzi w biegu (warunek konieczny wpisanie Czeladź jako miejsca zamieszkania),
- najszybszy mieszkaniec Czeladzi oraz najszybsza mieszkanka Czeladzi w nordic walking (warunek konieczny wpisanie Czeladź jako miejsca zamieszkania),
- najliczniejsza drużyna (liczy się ilość osób które ukończyły bieg, suma uczestników biegu oraz nordic walking) – należy przesłać zgłoszenie drużyny,
- najszybsza drużyna (liczą się 4 najlepsze czasy w tym musi być 1 kobieta) – należy przesłać zgłoszenie drużyny,
2.Organizator ma prawo do wprowadzania dodatkowych klasyfikacji podczas biegu osobnym regulaminem.
3.Bieg jest częścią III Crossowego Pucharu Zagłębia, w który wejdzie 5 biegów. Zasady klasyfikacji i biegi wchodzące w skład pucharu będą regulować zapisy osobnego regulaminu całego cyklu.
4. Klasyfikacja biegu oraz nordic walking będzie liczona po czasach brutto.

VII. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Pierwsze trzy miejsca – klasyfikacja 10 km bieg oraz nordic walking 7 km - w kategorii ogólnej kobiet, mężczyzn oraz drużynowej zostaną uhonorowane nagrodami.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z przeprowadzeniem biegu pokrywają Organizatorzy.
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestników obowiązują zasady poszanowania przyrody oraz zakaz pozostawiania śmieci na całej trasie biegu. W przypadku niezastosowania się zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
3. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.
4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór.
5. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Rzeczy pozostawione w depozycie będą identyfikowane według numerów startowych, a ich odbiór będzie możliwy po okazaniu numeru.
6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników biegu, po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł.
7. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania biegu.
9. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą zwrotnych chipów. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie uniemożliwia zmierzenie czasu, może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
10. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwała grupa ratownictwa medycznego.
11. Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres e-mail zawodnika podany w zgłoszeniu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
13. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
14. Uczestnik biegu akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora, patronów medialnych oraz partnerów i sponsorów, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyn.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Czeladź Biega ul. Będzińska 20C 41-250 Czeladź.
Adres e-mail do kontaktu w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych: biuro@czeladzbiega.pl.
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane są:
a) w celach, na które wyraził/a Pan/i zgodę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Czy istnieje obowiązek podania przez Pana/ią danych i jakie są konsekwencje niepodania?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację jako uczestnika biegu IV CROSS SATURNA.
4. Komu możemy przekazać Pani/a dane osobowe?
Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) dostawcy usług wykorzystywanych podczas organizacji biegu (np. firma hostingowa).
5. Jak długo przetwarzamy Pana/i dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Jak realizujemy Pana/i prawa, jako osoby, której dane dotyczą?
Przysługuje Panu/i prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/i do nas zwrócić z prośbą o udzielenie informacji dot. przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych.
7. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
8. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku, gdy uzna Pan/i że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

DO ZOBACZENIA NA STARCIE !
STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA

Kontakt do Organizatora:
STOWARZYSZENIE CZELADŹ BIEGA
e-mail: biuro@czeladzbiega.pl
Łukasz Nowak 509934590

Wyświetleń: 12191

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ